Požáry lesních porostů a trávy

zveřejněno 12.03.2014
 

Vinou suchého počasí, které panuje i v Plzeňském kraji, vyjíždějí v těchto dnech hasiči nejčastěji k požárům lesního porostu a trávy. Za poslední tři dny z celkového počtu požárů tvoří tyto požáry více než šedesát procent.

  07.03.
2014
08.03.
2014
09.06.
2014
10.03.
2014
11.03.
2014
počet požárů celkem 3 3 7 6 5
z toho požáry travního porostu 1 1 3 7 4

Od Nového roku do dnes hasiči v Plzeňském kraji likvidovali celkem 209 požárů, z toho 38 požárů lesního porostu a trávy. Od roku 2005 byl v tomto směru nejhorší rok 2008, kdy hasiči za stejné období zasahovali u 55 požárů trávy z celkového počtu 245 požárů. Jestli rok 2014 předčí v počtu výjezdů k požárům lesního porostu a trávy zmíněný rok 2008, bude možné posoudit až koncem měsíce.

1.1. - 13.3. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
počet požárů celkem 194 191 235 245 202 177 242 202 172 209
z toho požáry travního porostu 9 18 47 55 12 7 40 29 13 38
podíl % 4,64% 9,42% 20,26% 22,45% 5,94% 3,95% 16,53% 14,36% 7,56% 18,18%

V přírodním prostředí se naštěstí zatím jedná jen o požáry menšího rozsahu, při nichž nedošlo k žádným ztrátám na životech.

Vzhledem k přetrvávajícímu suchu apelují hasiči hlavně na to, aby si lidé dávali pozor při jarním úklidu zahrady. Ten bývá totiž velmi často spojen s nešvarem vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.

Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací.

Zákon vypalování porostů zakazuje

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu ze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
  • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v přírodním prostředí, kde se oheň velice špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

por. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS
tisková mluvčí HZS Plzeňského kraje