Vyhlášeno období nepříznivých klimatických podmínek (období sucha)

zveřejněno 19.07.2022
 

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro území Plzeňského kraje od od úterý 19. července 2022 12:00 hodin do 24. července 2022 - 16:30 hodin. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

V případě, že Český hydrometeorologický ústav zveřejní v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, nastává období nepříznivých klimatických podmínek, kdy jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány tyto činnosti:

 1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. používání pyrotechnických výrobků,
 4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
 5. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
 6. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 7. jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (toto ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích, na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individuální rekreaci, na jízdu vozidel složek integrovaného záchranného systému).

Uvedené činnosti jsou zakázány na těchto místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
 2. lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru,
 3. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje,
 4. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Při používání pyrotechnických výrobků musí být zabráněno dopadání jejich částí způsobilých iniciovat požár na uvedená místa.

Používání létajících lampionů se zakazuje na celém území Plzeňského kraje.

kpt. Mgr. Petr Poncar
tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje