VIDEO: Od pondělí vyjížděli hasiči k 389 požárům

zveřejněno 24.04.2015
 

Tento týden je pro hasiče, co do počtu požárů, opět nadprůměrný.

Zatímco průměrně vyjíždějí denně k 51 požárům, v pondělí a úterý tohoto týdne to byl víc než dvojnásobek. V popředí jsou stále požáry lesního a travního porostu. Je to hlavně proto, že jarní počasí láká k „úklidu“ zahrady a s tím i spojenému nešvaru vypalování trávy a spalování odpadu. Každoročně tyto požáry způsobují škody za miliony korun, desítky osob jsou zraněny a dochází i ke ztrátám na životech.

Počty požárů v tomto týdnu

Pondělí 20. dubna121
Úterý 21. dubna113
Středa 22. dubna81
Čtvrtek 23. dubna74
Celkem389

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy si od roku 2000 vyžádaly 25 obětí a zraněno bylo 351 osob.

Tragické následky mívá nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování porostů shrabaných či různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací.

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním trávy v letech 2001 – 2014

Rok20012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Počet požárů403439885494398322377293365218346404157182
Škoda v mil. Kč3,14,320,36,65,463,38,411,323,910,14,813,22,33,2
Počet usmrcených osob01423002121621
Počet zraněných osob161955661016161616184133920

Zákon vypalování porostů zakazuje

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  • důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
  • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  • místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a v přírodním prostředí, kde se oheň velice špatně ovládá, to platí dvojnásob. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR

POZOR!
Na území obce Bezděkov spalování biologického odpadu zakazuje Obecně závazná vyhláška obce Bezděkov č. 3/2010