Přibývá požárů spojených se sklizní obilí

zveřejněno 22.07.2015
 

Během uplynulého týdne zaznamenali hasiči výrazný nárůst požárů spojených se žněmi na polích.

Častou příčinou těchto požárů je technická závada na zemědělské technice (traktory, kombajny, automobily), nebo nedbalost (chytne např. sláma od rozžhaveného výfuku). Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky a vzniklé jiskry zapálí zralou úrodu. Také obilný prach dokáže vytvořit se vzduchem velmi výbušnou a snadno zapalitelnou směs.

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě přede žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a určitě také funkčními přenosnými hasicími přístroji. Stačí drobná závada, malá jiskra, a vyschlé plodiny začnou snadno hořet.

Nebezpečí souvisí i s uskladněním materiálu, například nedostatečně usušeného sena. To se pak v případě, že není zajištěno dostatečné větrání, postupně zahřívá a může dojít i k samovznícení. Značné riziko hrozí zejména u velkokapacitních seníků nebo u stohů se slámou. Vhodnými opatřeními jsou v tomto případě fungující kvalitní větrací systém a pravidelné měření teploty uskladněného materiálu. V případě, že překročí kritickou mez 65 °C, je nutno materiál alespoň částečně vyskladnit, přeuspořádat a tím ochladit.

K požáru může dojít i kvůli cestou rozžhavenému výfuku (katalyzátoru) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.

Co by měli dodržovat zemědělci?

 • při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí)
 • stroje používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu

Při skupinovém nasazení sklizňových strojů (5 a více kombajnů) zajistit:

 • v místě sklizně zásobu vody v cisterně nebo fekálním voze, při použití přívěsných cisteren a přívěsných fekálních vozů mít k dispozici traktor
 • cisternu nebo fekální vůz s vodou lze nahradit traktorem s pluhem k případnému oborání ohniska požáru
 • mobilní telefon nebo radiostanice k přivolání pomoci v případě požáru

Při naskladňování a skladování sena a slámy je nutno dodržet následující podmínky:

 • seno a slámu je možné skladovat v objektech, pro něž je tento účel prokázán dokumentací ověřenou stavebním úřadem a které slouží pouze tomu účelu (stodoly, seníky, půdní prostory apod.), nebo formou volných skladů (stohů), přičemž tyto mohou mít objem nejvýše 4000 m3
 • při umísťování volných skladů sena nebo slámy postupovat v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • opatřit skladovací objekty bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření a vstupu s plamenem, cizím vstup zakázán apod.)
 • materiály náchylné k samovznícení neskladovat vlhké (nedosušené)
 • v každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot

Co by měli dodržovat občané?

 • v období žňových prací nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů
 • v těchto místech nekouřit a neodhazovat nedopalky cigaret
 • poblíž stohu nebo skladu sena a slámy nerozdělávat oheň
 • dbát přísných bezpečnostních pravidel při vypouštění lampionů štěstí
 • zábavní pyrotechniku odpalovat v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy
 • poučit své děti, aby si ve stohu nehrály s otevřeným ohněm, neskákaly nebo si nehrály na schovávanou

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí GŘ HZS ČR