Hasicí přístroje

Hasicí přístroje jsou jedním ze základních věcných prostředků požární ochrany. Složí především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje.

Rozdělení hasicích přístrojů

Práškové hasicí přístroje

práškový hasicí přístroj

Práškový hasicí přístroj má unverzální použití. Hasivem je plynem hnaný jemný prášek. Hasebným účinkem těchto přístrojů je sněhový efekt.
Tyto hasicí přístroje nejsou vhodné do prostředí, ve kterém se vyskytují přístroje citlivé na prach (jemná elektronika atd.).
Protože prášek není vodivý, jsou tyto přístroje vhodné pro hašení zařízení pod el. napětím do 1000 V ze vzdálenosti 1 m nebo při zachování bezpečnostních předpisů až do napětí 110 kV.
Využití naleznou práškové hasicí přístroje zejména v obytných a skladových budovách, stavebnictví, chemických provozech, zemědělství, strojních dílnách, garážích, školách, osobních a nákladních automobilech, autobusech a vlacích.

Vodní hasicí přístroje

vodní hasicí přístroj

Hasicí látkou je voda obsahující uhličitan draselný, který zabraňuje zamrzání vody. Účinnost vodních hasicích přístrojů je relativně nejnižší z dostupných hasicích přístrojů. Hasebním účinkem těchto přístrojů je zejména chlazení.
Tyto hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení pevných látek, naopak nejsou vhodné pro hašení elektrických zařízení pod napětím.
Využití naleznou například v zemědělství při požárech pevných látek jako je např. dřevo.

Pěnové hasicí přístroje

pěnový hasicí přístroj

Hasicí látkou je voda, která obsahuje pěnidlo (to ve styku se vzduchem vytváří pěnu). Hasebním účinkem těchto přístrojů je izolování hořící látky od okolí (zabraňuje úniku hořlavých plynů a par z pásma hoření a naopak zabrańuje přístupu vzduchu k hořící látce).
Pěnový hasicí přístroj je vhodný pro hašení hořlavých kapalin, naopak není vhodný k hašení látek, které pěnu rozkládají (typicky aceton nebo líh) a také nejsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím.
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů tříd A a B (viz. níže).

Sněhové hasicí přístroje

sněhový hasicí přístroj

Hasivem je stlačený oxid uhličitý. Pozor, rozpínání plynu při opouštění nádoby způsobuje jeho rapidní ochlazení (nebezpečí vážných omrzlin) a je tedy nezbytně nutné držet hubici pouze za držadlo.


Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení hořlavých kapalin, plynů a zařízení pod elektrickým proudem. Z důvodu rychlosti hasebního plynu není možné účinně těmito hasicími přístroji hasit sypké látky. Tyto přístroje také nejsou vhodné pro hašení pevných látek jako je např. dřevo.
Užití sněhových hasicích přístrojů v uzavřených prostorech může být nebezpečné.

Plynové hasicí přístroje s čistým hasivem

halonový hasicí přístroj mlhový hasicí přístroj

Hasivem jsou speciální hasicí látky (chemicky vyrobené plyny), které jsou bezbarvé. Tyto halonové plyny se dají považovat za nejúčinnější hasicí medium - plynové hasicí přístroje jsou použitelné na všechny typy požárů kromě požárů alkalických kovů; hasicí plyny jsou netoxické, nekorozivní, nevodivé a po hašení po nich nezůstávají stopy. Lze použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V ze vzdálenosti 1 m nebo při zachování bezpečnostních předpisů až do napětí 110 kV.
Plynové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archivů, velínů, telefonních ústředen, vojenské techniky apod.
Do této kategorie spadají též tzv. mlhové hasicí přístroje.

Hasicí spreje

hasicí sprej

Hasicí spreje nenahrazují klasické hasicí přístroje.
Hasicí sprej je určen k hašení začínajícíh požárů třídy A (pevné látky), B (kapaliny) a C (běžná plynová zařízení s provozním tlakem do 0,3 MPa). Konstrukce spreje umožňuje hašení v jakékoli poloze, i dnem vzhůru, což zvláště při stresové situaci zabezpečí funkčnost za všech okolností.
Náplň je pod stálým tlakem a sprej proto funguje ihned po prvním stisknutí rozprašovače. Podle potřeby lze hašení libovolně přerušovat - sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasiva).

Použití hasicích přístrojů

  Vodní Pěnové Sněhové Práškové Plynové
PHM, oleje Nevhod. Výborně Dobře Výborně Dobře
Zařízení pod napětím Nesmí Nesmí Výborně Výborně Dobře
Knihy, archivy Dobře Dobře Omezeně Dobře Nevhod.
Hobliny, piliny Výborně Výborně Nevhod. Nevhod. Nevhod.
PC, TV, video Nesmí Nesmí Dobře Nevhod. Dobře

Pozor: Každý objekt postavený a schválený po 1.7.2008 musí být předepsaně vybaven hasicími přístroji. Jejich počet stanovuje vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Umístění hasicích přístrojů

Hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozhlehlých nebo skrytých prostorách), se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.

Hasicí přístroje se umisťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou.

Přenosné hasicí přístroje se umisťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umisťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

Třídy požáru

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek

  • Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod.
  • Pro tuto třídu požáru je vhodný k hašení vodní hasicí přístroj, pěnový hasicí přístroj nebo práškový hasicí přístroj.

Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin

  • Jedná se zejména o benzin, naftu, oleje, barvy, alkohol apod.
  • Pro tuto třídu požáru je vhodný zejména pěnový hasicí přístroj, práškový hasicí přístroj a plynový hasicí přístroj s čistým hasivem.

Třída požáru C - požáry plynných látek hořících plamenem

  • Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd.
  • Pro tuto třídu je vhodný k hašení práškový hasicí přístroj, sněhový hasicí přístroj s náplní CO2 a plynový hasicí přístroj s čistým hasivem.

Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů

  • Jedná se například o horčík a jeho slitiny s hliníkem.
  • Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení vyžaduje použití speciálních hasiv nebo speciálních prášků.

Třída požáru F - požáry jedlých rostlinných a živočišných olejů a tuků v kuchyňských zařízeních

  • K hašení je potřeba použít hasiva se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří na povrchu ochranný film.

Hydranty

Hydranty, ať již venkovní nebo vnitřní, jsou napojeny na vodovodní síť. Proto nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím a nevhodné jsou taktéž k hašení olejů. Ze zákona nesmí být přístup k hydrantům a hasicím přístrojům nijak blokován, ale proti narůstajícímu vandalismu a krádežím se majitelé budov snaží i tato zařízení nějak zabezpečit. Mezi nejčastější patří uzamčení zámkem s umístěním klíče od zámku do bezprostřední blízkosti zařízení za naříznuté sklo. Tam, kde se dá předpokládat, že osoba hodlající zařízení použít nebude mít k dispozici ostrý předmět k proražení tohoto skla, umisťuje se vedle něj i malé kladívko.

Venkovní hydranty lze rozdělit na dvě kategorie - nadzemní a podzemní. Technické prostředky k jejich ovládání má obvykle kromě hasičů i správce objektu, nejsou však určeny k prvotnímu hašení, neboť je potřeba dalšího příslušenství /zejména hadice a proudnice).

Nevybavený, nepřístupný nebo uzamčený hydrant Vám v nouzi nepomůže!

Zneužití nebo úmyslné poškození hydrantu je zakázáno!