Nehody na železnici

Vstup do kolejiště

§4a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách:

 1. Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 2. Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
  a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
  b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
  c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim
  a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou
  v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,

  d) veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
  e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy.

Policie ČR může při kontrole na místě uložit za porušení zákazu vstupu do kolejiště pokutu ve výši až 2 000,- Kč. Drážní úřad může ve správním řízení uložit za porušení zákazu vstupu do kolejiště pokutu ve výši až 10 000 Kč.

Bezpečnost na přejezdech

 • každý železniční přejezd představuje velmi nebezpečné a kritické místo
 • před přejezdy si počínejte si vždy se zvýšenou opatrností
 • na přejezdu má vždy přednost vlak, přednost zprava v tomto případě neplatí!

 

1. Přejezdy zabezpečené pouze výstražnými kříži
 • u přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži se vždy přesvědčte, zda můžete přejezd bezpečně přejet, tj. nevjíždějte na něj v době, kdy je již slyšet nebo vidět přijíždějící vlak
 • pokud je výstražný kříž doplněn o dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě!“, zastavte před přejezdem na takovém místě, odkud máte náležitý rozhled na železniční trať

K 31.12.2013 bylo v ČR 4 298 přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži.

2. Přejezdy zabezpečené světelnými zařízeními (s nebo bez závor)
 • výstražný signál (střídavě svítící přerušovaná červená světla, zvuková výstraha)
 • varovný signál (všechna světla zhaslá) - max. rychlost 30 km/h
 • pozitivní signál (přerušované bílé světlo) - max. rychlost 50 km/h
 • u světelných zařízení nevjíždějte na přejezd v době, jsou-li ve výstražném stavu (svítí dvě střídavě přerušovaná červená světla nebo je-li dávána zvuková výstraha zvonkem přejezdového zařízení)
 • je-li přejezd vybaven závorou, je závora pouze výstrahou doplňkovou - větší váhu mají světla
 • na přejezd je zakázáno vjíždět, je-li závora ve sklopeném stavu nebo v pohybu, v případě otevřené závory je-li přejezd ve výstražném stavu
 • po průjezdu vlaku vyčkejte zhasnutí červených světel, pak přejezd přejíždějte
 • při pozitivním signálu je zařízení v činnosti a řidič může přejezd bezpečně přejet
 • při varovném signálu se řidič na přejezdu musí chovat jako by šlo o přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem, tj. rozhlédnout se
  • toto platí i v případě, není-li výstražník bílým světlem vybaven (např. ve stanicích, kde je možná přímá obsluha zařízení výpravčím nebo z konstrukčních důvodů)

K 31.12.2013 bylo v ČR 2 182 přejezdů zabezpečených světelnými zařízeními bez závor a 1 150 přejezdů zabezpečených světelnými zařízeními se závorami. Celkem 3 332 přejezdů zabezpečených světelnými zařízeními (s nebo bez závor).

3. Přejezdy zabezpečené mechanickými zařízeními
 • u mechanických závor nevjíždějte na přejezd v době, kdy se jejich břevna pohybují, jsou-li sklopeny, nebo je-li dávána zvuková výstraha
 • jsou-li břevna závor v horní koncové poloze, musí se řidič na přejezdu chovat jako by šlo o přejezd zabezpečený pouze výstražným křížem (rozhlédnout se a při jízdě nepřekročit rychlost 30 km/h)

K 31.12.2013 bylo v ČR 375 přejezdů zabezpečených mechanickými zařízeními.

K 31.12.2013 bylo v ČR celkem 8 041 železničních přejezdů.

Střety vlaků s osobami

rok střetů zraněno usmrceno
2003 228 184 45
2004 221 174 51
2005 252 195 58
2006 274 209 66
2007 239 165 76
2008 241 170 75
2009 243 176 71
2010 261 189 73
2011 282 222 63
2012 267 197 68
2013 243 196 50

Číslování přejezdů

Systém číslování je v provozu od 1.8.2009. Každý železniční přejezd na dráze celostátní a na drahách regionálních ve vlastnictví státu má přidělené svoje číslo. Číslo je jedinečné a nezaměnitelné. Tvar čísla je v případě přejezdu na dráze vlastněné státem P1, P2, P3, ... až P9000. V případě železničního přejezdu na regionální dráze nevlastněné státem má přiřazené číslo přejezdu tvar P9001 až P9999. V případě železničního přejezdu na vlečce má označení tvar P10000 až P99999. Je-li přejezd zrušen, jeho číslo se znovu nepřiděluje a zůstává neobsazeno. Přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech nejsou číslovány.

Umístění čísla: U přejezdů zabezpečených pouze výstražným křížem nebo přejezdovým zabezpečovacím zařízením mechanickým na rubové straně ramene každého výstražného kříže (příp. je-li přejezd osazen značkou Stůj, dej přednost v jízdě na rubové straně značky), u přejezdů zabezpečených přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným na rubové straně světelné skříně, a to na všech výstražnících.

Čísla přejezdů jsou zanesena v mapových a datových podkladech záchranných složek a Správy železniční dopravní cesty.

Seznam přejezdů k 11.8.2014 - SŽDC, státní organizace (xlsx, 800 kB) [stáhnout]

Kolik metrů potřebuje vlak k zastaveníFilmy pro řidiče


Ke stažení

 • Desatero bezpečnosti na železnici (pro děti) - (pdf, 237 kB) [stáhnout]
 • Seznam přejezdů s číslem a GPS souřadnicemi - stav k 11.8.2014 - Správa železniční dopravní cesty, s. o. (xlsx, 800 kB) [stáhnout]

Drážní inspekce ČR - Hazardéry železnice zabíjí

Kampaň Drážní inspekce - dálnice
 
Kampaň Drážní inspekce - rozhled

Preventivní kampaň Drážní inspekce - www.dicr.cz

Cvičení složek IZS - Železniční nehoda Starý Plzenec