Únikové cesty

Úniková cesta je komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, kde nemohou být ohroženy. Svým počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním provedením musí odpovídat normovým hodnotám a tím vytvářet předpoklady k bezpečnému úniku osob.

Na únikové cestě musí být zřetelně označeny únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob, (toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa). Bezpečnostní značení se umísťuje především tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně. Dveře na únikových cestách musí být opatřeny odblokovacím zámkem.

Únikové cesty musí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty (pokud nahrazují chráněnou únikovou cestu), cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být zřízeny evakuační výtahy. V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

Zásady správného návrhu únikového značení

Aby únikové značení splnilo svou předpokládanou funkci, musí tvořit ucelený systém. Pokud systém bezpečnostního značení směru úniku osob z ohroženého prostoru má mít význam a aby byl také dostatečně účinný, musí splňovat následující podmínky:

  1. Značení musí vyvést ohrožené osoby z daného prostoru na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. To předpokládá, že umístění jednotlivých značek je na dohled. Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům
  2. Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit, což představuje zejména střet s překážkou nebo možnost pádu. Jako příklad je možno uvést označení schodišť, kde je potřebné upozornit unikající osoby na změnu sklonu únikové cesty značkou umístěnou na počátku změny sklonu (schodišťového ramene) v zorném poli unikajících osob a současně označením např. hrany prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni. Stejnou pozornost je nutno věnovat i různým pevným překážkám v profilu nebo blízkosti únikové cesty, které mohou být tvořeny nosnými stavebními konstrukcemi nebo výstupky stavebních konstrukcí.
  3. Značení nesmí být po dobu úniku osob ovlivněno požárem a jeho produkty jako např. kouřem, což předpokládá instalaci únikového značení pod úrovní hladiny kouřových plynů. Dle kodexu norem požární bezpečnosti staveb je to do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy.


Značení únikového východu ve stockholmském metru – foto CC BY-SA 2.0 Pieter Kuiper


Metodická ukázka značení únikových cest a prostředků požární ochrany
České státní normy
ČSN 73 08..
Požární bezpečnost staveb
Zákon č. 133/1985 Sb.
Zákon o požární ochraně

Lesní požáry